Regulamin Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin Plebiscytu „Hotel Roku 2015”
(dalej zwany „Regulaminem”)


§ 1. [Postanowienia ogólne]

 

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w plebiscycie „Hotel Roku 2015” (dalej zwany “Plebiscytem”).
   
 2. Organizatorem Plebiscytu jest firma HOTEL RESERVATION SERVICE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284642, o kapitale zakładowym 50000,00 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272548269 (zwana dalej „Organizatorem” lub „HRS”).
   
 3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  a)    Uczestnik – osoba pełnoletnia, która oddała głos w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie.

  b)   Hotel – to obiekt noclegowy/obiekt posiadający podpisaną umowę handlową z HRS na dystrybucję miejsc noclegowych. Pojęcie obejmuje takie obiekty jak: hotele, motele, pensjonaty, aparthotele, pokoje gościnne.

  c)    Klient/ użytkownik serwisu HRS – osoba, która dokonała przynajmniej jednej rezerwacji poprzez serwis HRS, a następnie przesłała ocenę hotelu, w którym nocowała, korzystając ze specjalnego formularza oceny wygenerowanego automatycznie przez serwis HRS, po zrealizowaniu danej rezerwacji.
   
 4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Organizatora w ramach Strony http://www.hotelroku.com (dalej zwana „Stroną”), za pośrednictwem specjalnego modułu do głosowania. Przystąpienie do Plebiscytu następuje po przez oddanie głosu przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.
   
 5. Plebiscyt trwa od godz. 12.00 dnia 26.01.2015 r. do godz. 23.59 dnia 15.05.2015 r.
   
 6. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród nominowanych hotelu, znajdującego się na terenie Polski, który na podstawie ocen Klientów i głosów Uczestników zwycięży w danej kategorii. Plebiscyt obejmuje 9 kategorii:
  1) Biznes
  2) Najlepszy serwis
  3) Ekonomiczny
  4) Luksusowy i Design
  5) MICE
  6) HRS Deals
  7) Pałace i zamki
  8) Premiera
  9) Business Tariff
   
 7. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. Jednakże w Plebiscycie nie mogą wziąć udziału:

  a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin.

  b) członkowie Komisji i Komisji Plebiscytu oraz członkowie ich rodzin.
  Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
   
 8. Wszystkie kategorie, jak i nominowane hotele, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są i opisane na stronie www.hotelroku.com. Głosować można w dowolnej liczbie kategorii, jednakże w danej kategorii można zagłosować tylko raz, na jeden wybrany hotel.
   
 9. Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, na wybrany hotel w danej kategorii za pomocą mechanizmu funkcjonalności znajdującego się na Stronie Plebiscytu.
   
 10. Podczas głosowania Uczestnik może zadecydować, czy odda głos anonimowo czy też weźmie udział w konkursie i poda swoją nazwę użytkownika do profilu MY HRS lub zarejestruje się do profilu MY HRS. Podanie przez Uczestnika nazwy użytkownika jest jednoznaczne z jego zgodą na wzięcie udziału w konkursie dla uczestników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]. Podając swój adres e-mail Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Plebiscytem oraz po uzyskaniu odrębnej zgody w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną zgodnie z ustawą z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
   
 11. W celu uniknięcia wątpliwości używając pojęcia „Obiekt” Organizator rozumie także podmiot/osobę prowadzącą hotel, który to podmiot/osoba staje się zwycięzcą Plebiscytu.

 

§ 2 [Nominacje]

 

 1. Nominacje otrzymały hotele, które na dzień 31 sierpnia 2014 r. spełniały poniższe wymagania:
  a) były obecne w bazie HRS i miały status hotelu udostępnionego do sprzedaży;

  b) spełniają warunki wskazane w charakterystyce każdej kategorii (patrz § 2 [Nominacje] ust. 1 lit d i ust. 4);

  c) posiadały w systemie oceny od użytkowników serwisu www.HRS.com, oddanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie HRS. Organizator zastrzega, iż nie wszystkie oddane opinie są widoczne na stronie HRS;

  d) posiadały w systemie HRS oceny o następujących wysokościach dla poszczególnych kategorii (w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepszą ocenę).

  Oceny powstały na podstawie średnich z ocen wystawionych przez użytkowników serwisu HRS od 1 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014:
  1) Biznes: oceny w wysokości min. 9,30 punktów,

  2) Najlepszy serwis: oceny w wysokości: min. 8,33 punktów w kategorii „Atmosfera w hotelu", min. 9,50 punktów w kategorii "Miłe Przyjęcie" oraz min. 9,80 punktów w kategorii "Gotowość personelu do obsługi",

  3) Ekonomiczny: oceny w wysokości min. 8,58 punktów,

  4) Luksusowy i Design: oceny w wysokości min. 9,1 punktów,

  5) MICE: oceny w wysokości min. 8,74 punktów,

  6) HRS Deals: oceny w wysokości min. 8,68 punktów,

  7) Pałace i zamki: oceny w wysokości min. 8,09 punktów,

  8) Business Tariff: oceny w wysokości min. 8,52 punktów,

  9) Premiera – obiekty wskazane przez osoby odpowiedzialne u Organizatora za hotele w poszczególnych regionach Polski  (Agata Stępień – Hotel Sales Manager, Region: Pomorze i Mazury; Jakub Ryznar – Head of Regional Sales; Aleksandra Pytlik – Hotel Sales Manager, Region: Małopolska, Podkarpacie i Śląsk; Małgorzata Dyki – Hotel Sales Manager, Region: Południowo-Zachodnia Polska oraz Agnieszkę Sapę, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Hotelami).
   
 2.  Jeden hotel może być nominowany w więcej niż jednej kategorii.
   
 3. Nad prawidłowością nominowania hoteli do każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, oraz przebiegu Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytu. W skład 3-osobowej Komisji Plebiscytu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
   
 4. Hotele w Plebiscycie  podzielone są na 9 kategorii:
  a)      Nominacje w kategorii Premiera otrzymały hotele wyróżniające się oryginalnością i wysoką jakością świadczonych usług wśród hoteli, które otwarte zostały w 2014 roku. Nominowanych hoteli w tej kategorii jest 12.

  b)      Nominacje w kategorii Najlepszy Serwis otrzymały hotele z najwyższą oceną, których części składowe ogólnej oceny takie jak:" Atmosfera w hotelu", "Miłe Przyjęcie" i "Gotowość personelu do obsługi" (wedle formularza ocen w serwisie HRS) były najwyższej ocenione. Nominowanych jest 14 hoteli.

  c)      Nominacje w kategorii Hotele Ekonomiczne otrzymały najwyżej oceniane hotele jedno- i dwugwiazdkowe. Nominowanych jest 12 hoteli.

  d)     Nominacje w kategorii Hotele Luksusowe i Design otrzymały najwyżej oceniane hotele pięciogwiazdkowe oraz czterogwiazdkowe, które wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz, dbałością o ich artystyczny charakter i/lub stworzone zostały przez najlepszych projektantów, architektów i artystów. Nominowanych jest 11 hoteli.

  e)      Nominacje w kategorii HRS Deals otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, których specjalna oferta dostępna była na serwisie www.hrsdeals.pl. Nominowanych jest 12 hoteli.

  f)       Nominacje w kategorii Business Tariff otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród obiektów, które mają w swojej ofercie dostępnej na Portalu HRS stawki dedykowane klientom biznesowym. Nominowanych jest 12 hoteli.

  g)      Nominacje w kategorii Zamki i Pałace otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które mieszczą się w zamkach lub pałacach lub budynkach o podobnym charakterze. Nominowanych jest 9 hoteli.

  h)      Nominacje w kategorii MICE otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które specjalizują się w organizacji konferencji i dużych eventów. Nominowanych jest 12 hoteli.

  i)        Nominacje w kategorii Biznes otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli najpopularniejszych wśród osób podróżujących biznesowo. Nominowanych jest 12 hoteli.

 

§ 3 [Ogłoszenie wyników głosowania]

 

 1. W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel, który uzyskał największą liczbę głosów.
   
 2. Spośród wszystkich nominowanych hoteli, ten który otrzyma najwięcej głosów spośród zwycięzców wszystkich kategorii, zostanie przedstawiony jako zwycięzca kategorii Głównej (co oznacza zwycięzca Plebiscytu) w magazynie Forbes w maju/czerwcu 2015 roku. O dokładnym terminie i formie zamieszczenia prezentacji hotelu zdecyduje Organizator.
   
 3. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, o wygranej decyduje wysokość ocen oddanych przez Klientów serwisu HRS i zamieszczonych w serwisie HRS do dnia zakończenia Plebiscytu (wygrywa obiekt z wyższą oceną; jeśli jednak ocena od Klientów jest również taka sama, to wówczas wygrywa ten z większą ilością zamieszczonych w systemie ocen).

  Hotel, który uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, zostanie wyróżniony tytułem Hotel Roku 2015 w danej kategorii.
   
 4. Ogłoszenie wyników Hotel Roku 2015 odbędzie się na stronie www.hotelroku.com po 20 maja 2015 r.

 

§ 4 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]

 

 1. Uczestnik głosowania, który wyrazi chęć do wzięcia udziału w Konkursie musi:

  a)      zagłosować w jednej bądź więcej kategorii nominowanych hoteli;|

  b)      podać adres e-mail w formularzu konkursowym znajdującym się na stronie www.hotelroku.com.;

  c)      udzielić odpowiedzi na 2 pytania konkursowe, wykorzystując do tego celu formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.hotelroku.com.
   
 2. Zagłosowanie, podanie swojego adresu e-mail i udzielenie odpowiedzi na dwa zadane pytania jest jednoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.
   
 3. Konkurs trwa od 26.01.2015 r. od godz. 12.00 do dnia 15.05.2015 r. do godziny 23.59.
   
 4. Po ogłoszeniu wyników plebiscytu 3 osoby, które udzieliły najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej jako „Zwycięzcy”) zdobędą vouchery pobytowe w wybranych hotelach z portfolio HRS.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
   
 6. O wygranej zadecyduje Komisja na podstawie prawidłowości udzielonej odpowiedzi oraz walorów literackich, oryginalności oraz ogólnego wrażenia uzasadnienia.
   
 7. W ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od dnia zakończenia danej edycji Konkursu Komisja wyłania Zwycięzców i informuje Zwycięzców o wygranej.
   
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  a)      członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin;

  b)      członkowie Komisji oraz członkowie ich rodzin.
  Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
   
 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, poprzez stosowne odznaczenie na Stronie www.hotelroku.com, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i je akceptuje.

 

§ 6 [Nagrody – postanowienia ogólne]

 

 1. Nagrodami w Konkursie będą pobyty w wybranych hotelach z portfolio HRS. (zwane dalej „Nagrodami”).
   
 2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę bądź na nagrodę innego rodzaju.
   
 3. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny bądź inna nagroda.

 

§ 7 [Nagrody – postanowienia szczegółowe]

 

 1. O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy będą informowani przez Organizatora
  poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Uczestnika w formularzu w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
   
 2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę w terminie do 7 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości (zawierającej m.in. informacje o adresie, pod który ma zostać przesłana Nagroda). 
   
 3. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba ta traci prawo do Nagrody.
   
 4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.
   
 5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę w informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej. W razie braku odbioru, przesyłki Nagroda może zostać odebrana w siedzibie Organizatora.
   
 6. Nagroda ta będzie przesyłana i może zostać wydana wyłącznie do rąk Zwycięzcy. Podczas wydania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

 

§ 8 [Postanowienia różne]

 

 1. Uczestnicy podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych przez HRS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, przekazywania Nagród, doręczenia Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania Nagród. Podanie danych osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e –mail, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu: imię i nazwisko oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz adresu zameldowania i ewentualnie innych danych niezbędnych do dostarczenia, przekazania nagród) ma charakter dobrowolny (jednak ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie Nagrody). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jego publikację na potrzeby ogłoszenia wyników.
   
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
   
 3. Przystąpienie do Plebiscytu, w tym do Konkursu oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Plebiscytu, w tym zasad Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

§ 9 [Prawa i obowiązki Organizatora]

 

 1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu grozi wykluczeniem z Plebiscytu, w tym Konkursu dla głosujących. Wykluczenie polega na usunięciu jego głosu lub głosów z bazy, a co za tym idzie nie wzięcie go pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzcy Plebiscytu przez Komisję Plebiscytu. Osobie takiej nie przysługuje także prawo do nagrody w Konkursie dla głosujących.
   
 2. Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wpływania na wyniki Plebiscytu, w szczególności poprzez próbę znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Plebiscytu, głos danego Uczestnika nie będzie brany pod uwagę w procesie wyboru zwycięskiego obiektu, a Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania z Plebiscytu hotelu, który rażąco nie przestrzega umów zawartych z HRS.
   
 4. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu, w tym Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Plebiscyt Hotel Roku 2015". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku postępowania reklamacyjnego organizator pisemnie powiadomi Uczestnika.
   
 5. Regulamin Plebiscytu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie ul. Puławska 2 oraz na stronie http://www.hotelroku.com.
   
 6. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu w przypadkach wynikających ze zmian przepisów prawa mających zastosowanie do organizacji Plebiscytu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. W przypadkach związanych z technicznymi problemami funkcjonowania Plebiscytu (np. awaria sieci komputerowej) Organizator może zmienić określone Regulaminem daty zakończenia głosowania i publikacji wyników.
  Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
   
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu, pod który ma zostać przesłana nagroda lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody.

 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

organizatorzy i partnerzy
HRS Wirtualna Polska Forbes

nominowane hotele